Delegasaun Resenseamentu iha Diaspora

Dili, 3 Marsu 2023

Prosesu Resenseamentu Eleitoral no Aktualizasaun Baze de Dadus Eleitoral iha Nasaun sira hanesan Austrália, iha Cidade Darwin, Sydney no Cambera, iha Korea do Sul iha Cidade Seul, iha Irlanda do Norte iha cidade Dunganon, iha Reino Unido iha Cidade Londres no iha Portugal cidade Lisboa, realiza ona Prosesu Rejistu ba eleitor foun no Eleitor tuan sira ne’ebe aktualiza sira nia dadus.

Delegasaun Resenseamentu iha Diaspora kompostu hosi Orgaun Eleitoral CNE nudar orgaun Supervizor, STAE, MNEC no Diresaun Notariadu Ministério Justisa.

Prosesu RE-ABD ne’e rasik sei termina iha loron 30 antes loron votasaun tuir lei hatete..

#MídianoDokumentasaunCNE*