Formulario keixa sira

Iha kraik, ita boot bele hili formulario (dokumento) ida nebee hakarak uza.

Hili dokumento, rai iha komputador no imprime.

Dokumento sira